Neyzen Bestekârların Eserleri


NÂY
İ OSMAN DEDE

Arazbar Peşrev

Beyâti Peşrev

Beyâti Saz Semaisi

Bûselik Aşiran Saz Semaisi

Bûselik Aşiran Saz Semaisi

Büzürk Peşrev

Büzürk Saz Semaisi

Çargâh Ayin- Şerif

Çargâh Peşrev

Dilkeş Peşrevi

Dügâh Bûselik Tevşih (Hayre Makdem…)

Geveşt Peşrev

Geveşt Saz Semaisi

Hicaz Ayin-i Şerif

Hicaz Peşrev

Hicaz Peşrev / Gül Devri

Hicaz Saz Semaisi

Hicaz Zirgüle Peşrev

Hüseyni Nakış Yürük Semai (Ey mürg-ü seher)

Hüseyni Peşrev

Muhayyer Sümbüle Peşrev

Muhayyer Sümbüle Saz Semaisi

Nevâ Peşrev

Nevâ Saz Semaisi

Rast Ayin-i Şerif

Rast Peşrev (Darbıfetih)

Rast Peşrev (Devrikebir)

Rast Peşrev (Düyek)

Rast Peşrev / Dilâra

Rast Saz Semaisi

Rast Saz Semaisi / Dilâbad

Rast Saz Semaisi / Dilâra

Rûy-i Nevâ Saz Semaisi

Sabâ Peşrev / Naz-ü Niyâz

Sabâ Saz Semaisi

Segâh Peşrev

Segâh Saz Semaisi

Sultâni Segâh Peşrev

Sultâni Segâh Saz Semaisi

Uşşak Ayin-i Şerif

Uşşak Peşrev

Zengüle Peşrev

 

NÂYİ YUSUF DEDE

Dügâh Saz Semaisi

 

NEYZEN ALİ EFENDİ

Acemaşiran Saz Semaisi

 

NÂYİ ŞEYH OSMAN DEDE

Geveşt Peşrev

Geveşt Saz semaisi

Rast Peşrev

Segâh Saz Semaisi

 

NÂYİ ŞEYH SÂİT DEDE

Şevkefzâ Saz Semaisi

Tarz-ı Cedidi Saz semaisi

 

SER NÂYİ ALİ DEDE

Sultâni Irak Peşrev

Sümbüle Peşrev

Sümbüle Saz Semaisi

Nüfüft Şarkı – Ey serv-i kadd-i nevreste

 

SER NÂYİ ABDİ DEDE

Araban Saz Semaisi

 

KUTB-İ NÂYİ OSMAN DEDE

Arazbar Bûselik Peşrev

Büzrük Peşrevi

Çargâh Peşrev

 

NEYZEN AZİZ DEDE

Hicaz Peşrev

Sabâ Saz Semaisi

Sultânıyegâh Saz Semaisi

Sûzinâk Saz Semaisi

Uşşak Saz Semaisi

Yegâh Saz Semaisi

 

NEYZEN MEHMET EFENDİ

Hicaz Şarkı – Gamzeden hançer takınmış bî- amandır gözlerin

Rast Şarkı – Bugün hiç bakmadın ey mah yüzüme

 

NEYZEN SÂLİH DEDE

Acemaşiran Peşrev

Güldeste Peşrev

Güldeste Saz semaisi

Hicaz Şarkı -Bir dilbere gönül düşürdüm ki

Hüseyni Peşrev

Hüzzam Şarkı – Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl

Isfahan Peşrev

Karcığar Şarkı – Rahm et niyâzımdır sana

Pençgâh Peşrev

Revnaknümâ Saz Semaisi

Sabâ Saz Semaisi

Şehnâz Peşrev

Tâhir Peşrev

Uşşak Peşrev

Uşşak Saz Semaisi

 

NEYZEN EMİN DEDE (EMİN YAZICI)

Beyâti Peşrev

Bûselik Aşiran Peşrev

Dilkeşide Peşrev

Hicazkâr Şarkı – Zülf-ü bahar-ı aşkımın rahşende sünbülü

Karcığar Şarkı – Ol dil – beri yektâ dilerim hemtenim olsun

Kürdilihicazkâr Şarkı – Sazlardan ûdu gönlüm eylemiştir intihâb

Nevâ Saz Semaisi

Nihâvend Şarkı – Ol serv-i nâzın yoktur misâli

Nihâvend Şarkı – Yüzüne destini nikâb edersin

Rahatülervah Peşrev

Rast Şarkı – Ab-ü dökmez mi âdem bak şu ebrû aşkına

Rast Şarkı – Şive sazım dense lâyık nâmına tâvûs – nâz

Ruyi Irak Peşrev

Sûzidil Peşrev

Sûzinak Paşrev

Şivenümâ Peşrev

Şivenümâ Saz Semaisi

Tebriz Peşrev

 

NEYZEN MEHMET BEY

Hicaz Şarkı – Ölsem etmem sırr-ı aşkı zerre fâş

 

NEYZEN OSMAN BEY (Hammâmızâde)

Bestenigâr İlâhi – Gel Gülşen-i tevhide şu bülbül gibi yâ Hû

Beyâti İlâhi – Gönülde buldum esrar-ı Üveys’i

 

KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ

Araban Bûselik Şarkı – Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve

Bestenigâr Şarkı – Edip sen hatırım âbâd

Bestenigâr Şarkı – Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ

Bestenigâr Şarkı – Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim

Eviç Şarkı – Bir sebeple sen gücenmişsin bana

Ferahnâk Şarkı – Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem

Hicaz İlâhi – Urum’da Acem’de görmediğin gördü

Hicaz Şarkı – Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr

Hicaz Şarkı – Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden

Hicazkâr Yürük Semâi – Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm

Hüzzam Durak – Ey habîb-i Kibriyâ ve’y matla-i nûr-i Hüdâ

Hüzzam Yürük Semâi – Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez

Mâye Şarkı – Sünbüle karşı açıp perçemin ihsân eyle

Mâye Şarkı – Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır

Segâh Şarkı – Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim

Segâh Şarkı – Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle

Sûzidil Şarkı – Devr-i aşkınla felek bulsun nizam

 

NEYZEN SELİM DEDE

Rehâvi Peşrev

Rehâvi Saz Semaisi

Sipihr Saz Semaisi

Sultâni Rast Peşrev

Sultâni Rast Saz Semaisi

Sûzidilâra Saz Semaisi

 

NEYZEN İSMÂİL DEDE (VELİ DEDE)

Araban Peşrev

Dügâh Bûselik Peşrev

Dügâh Bûselik Saz Semaisi

Hicaz Hûmayun Peşrev

Hicaz Hûmayun Saz Semaisi

Hicazkârlı Kürdi Peşrev

Hicazkârlı Kürdi Saz Semaisi

Nârefte Peşrev

 

NEYZEN RIZA BEY

Acemaşiran Şarkı – Mahveder her neş’eyi üftâdelik dildâdelik

Bestenigâr Şarkı – Gam zamanında gerektir âh ü zâr

Beyâti Şarkı – Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni

Beyâti Şarkı – Ey gonce-i bağ-ı edâ

Çargâh Ağır Semâi – Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin

Çargâh Beste – Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret

Ferahnâk Şarkı – Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır

Ferahnâk Şarkı – Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul

Gerdâniye Ağır Semâi – Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül

Gerdâniye Beste – Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ

Hicaz Şarkı – Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına

Hicaz Şarkı – Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül

Hicaz Şarkı – Ne garip ses veriyor şu dereler

Hicazkâr Şarkı – Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok

Hicazkâr Şarkı – Mecnûn’a döndüm aşkınla cânâ

Hüzzam Şarkı – Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor

Kürdilihicazkâr Şarkı – Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni

Nihâvend-i Kebir Şarkı – Azme kasdettim Nihâvend semtine

Nihâvend-i Kebir Şarkı – Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel

Nihâvend-i Kebir Şarkı – Söyle ey şûh-i Nihâvendî-edâ meh-rû melek

Pençgâh Şarkı – Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz

Rast-ı Cedid Ağır Semâi – Ne bağın hasretindendir bu âh ü zârın ey bülbül

Sabâ Şarkı – Ey sabâ pek esme cânan uykuda

Sabâ Yürük Semâi – Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem

Sazkâr Şarkı – Ey nahl-i gül dilber perî

Sûzinâk Kâr – Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden

Şedaraban Şarkı – Pek tâzesin amma senin yoktur eşin

 

NEYZEN YUSUF PAŞA

Acem Bûselik Peşrev

Dügâh Peşrev

Hicaz Hûmayun Saz Semaisi

Hicaz Saz Semaisi

Hüzzam Saz Semaisi

Neveser Peşrev

Neveser Saz Semaisi

Nihâvend Saz Semaisi

Rast Peşrev

Sabâ Bûselik Peşrev

Sabâ Bûselik Saz Semaisi

Segâh Peşrev

Şehnâz Bûselik Saz Semaisi

Nihâvend Şarkı – Yar geldi neş’em erdi kemâle

 

NEYZEN ALİ RIZA EFENDİ (ŞEYH)

Acemkürdi Beste – Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan

Acemkürdi Şarkı – Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım

Bestenigâr Ağır Semâi – Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi

Bestenigâr Beste – Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül

Bestenigâr Yürük Semâi – Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek

Dilfüruz Ağır Semâi – Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir

Dilfüruz Beste – Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül

Dilkeşhâveran Şarkı – Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan

Dilnişin Makâmı Ağır Semâi – Sana benzer bu gülşende gül-i nâzik terin olmaz

Dilnişin Makâmı Beste – Şermende olur gül kızarır yüz hasenimden

Dilnişin Makâmı Şarkı – Ey dil-rüba-yı sîm-ten

Dilnişin Makâmı Şarkı – Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber

Hicaz-i Irak Beste – Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin

Hisar Bûselik Şarkı – Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr

Hûzi Yürük Semâi – Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir

Karcığar Şarkı – Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter’i

Kürdilihicazkâr Beste – Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle

Kürdilihicazkâr Yürük Semâi – Yaktın od-ı hicrâna dil-i zârımı ey yâr

Nevâ Kürdi Ağır Semâi – Kesildi tâb ü tüvânım mecâlim kalmadı sabra

Nevâ Kürdi Beste – Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittim

Nevâ Kürdi Beste – Tanbur inler nây-ı nevâ-gûyi görünce

Nevâ Kürdi Yürük Semâi – Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsun

Nevruz Makâmı Beste – Nevrûz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker

Nevruz Makâmı Şarkı – Erdi nevrûzu baharın

Nevruz Makâmı Şarkı – Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir

Nevruz Makâmı Şarkı – İşte geldi nevrûz bahar

Nikriz Beste – Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb

Rast Şarkı – Şem’-i hüsnünün pervânesiyim

Segâh Araban Şarkı – Can bülbülünü seyr-i gülistana getirdim

Selmek Makâmı Beste – Gelişin âşık-ı küstâhını âzâre midir

Selmek Makâmı Şarkı – Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum

Selmek Makâmı Şarkı – Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi

Selmek Yürük Semâi – Yâre derdim diyemem bezm-i şarâb olmayıcak

Sultâni Hüzzam Beste – Hurşîd-i felek nûr-i çerâğ-ı emelimdir

Sultâni Hüzzam Yürük Semâi – Meyhânede ey dil kati ibrâma mı düştün

Sûzinâk Şarkı – Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım

Tebriz Makâmı Şarkı – Dağ-ı kühenim tâzelenir eşk-i terimden

Tebriz Makâmı Şarkı – Ey kân-ı kerem bende-i fermânı unuttun

 

RAUF YEKTA BEY

Arazbar Bûselik Saz Semaisi

Beyâti Araban Saz Semaisi

Eviç Beste – Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan

Hicaz Şarkı – Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher

Hüseyni Marş – Kasdetti vatana hâin düşman (ASKER ŞARKISI)

Mâhur Peşrev

Nevâ Beste – Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya

Nevâ Saz Semaisi

Rast Mehter Marşı – Doğru özlü erleriz meydandadır ef’âlimiz

Sûzidil Peşrev

 

HAMZA DEDE

Hicaz Peşrev

 

NEYZEN SÂLİM BEY

Evcâra Saz Semaisi

Hicaz Peşrev

Hisar Bûselik Şarkı – Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr

Irak Şarkı- Hiç bilmiyordum ben seni

Muhayyer Peşrev

Muhayyer Saz Semaisi

Nühüft Saz Semaisi

 

NEYZEN ŞÂKİR BEY

Bestenigâr Şarkı – Döktükçe zülf-ü perçemin

 

SULTAN İKİNCİ MAHMUD

Hicaz Şarkı (Ebrulerinin zahmı)

 

SULTAN ABDÜLAZİZ

Hicaz Oyun Havası

Hicaz sirto

Muhayyer Şarkı – Bî huzurum nâle-i mürg-i dil-i divâneden

Evcâra Şarkı – Ettiğinden utanmazsın

Şevkefzâ Şarkı – Ey nevbahar-ı hüsn-ü an

 

HÜSEYİN FAHRETTİN DEDE

Acemaşiran Mevlevi Ayini

Dügâh Peşrev

Hicaz Şarkı – Ah eylediğim gonce-i handanın içindir

Hicazeyn Peşrev

Hisar Bûselik Şarkı – Yetmez mi sana bister- ü bâlin kucağım

Hüseyni Saz Semaisi

Müstear Saz Semaisi

 

EYYÛBİ NEYZEN HÜSEYİN DEDE

Eviç Rûyi Nevâ Peşrev

Eviç Rûyi Nevâ Saz Semaisi

 

ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE

Acem Bûselik Mevlevi Ayini

 

YÜMNİ DEDE

Evcâra Saz Semaisi

 

HASİB DEDE

Gülizar Peşrev

Gülizar Saz Semaisi

Nihâvend Saz Semaisi

Nihâvend Rûmi Saz Semaisi

Ruyi Dilâra Peşrev

Ruyi Dilâra Saz Semaisi

 

NEYZENBAŞI FEVZİ DEDE

Hicazkâr Saz Semaisi

 

NEYZEN RÂŞİT EFENDİ (BABA RÂŞİT)

Acemaşiran Şarkı – Senin için ey mehveşim

Dilkeşide Peşrev

Dilkeşide Saz Semaisi

Dilnişin Beste – Bülbül gibi ol gonce-dehana çene çalma efendim

Dilnişin Peşrev

Dilnişin Saz Semaisi

Eviç Şarkı – Bezm-i gülzâr-ı çemende

Eviç Şarkı – Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb

Hicaz sirto

Hüseyni Peşrev

Hüseyni Saz Semaisi

Hüseyni Zemzeme Beste – Dil meyve ümidiyle bağa şecer ekmiş

Kürdilihicazkâr Peşrev

Kürdilihicazkâr Şarkı – Baktım ol şûhun gül-i ruhsârına

Kürdilihicazkâr Şarkı – Bir yosma-edâ hüsnü güzel yâre kul oldum

Muhayyer Bûselik Saz Semaisi

Nevâ Kürdi Peşrev

Sabâ Zemzeme Peşrev

Segâh Araban Ağır Semâi – Ol al fes kâkül üzre berk-i güldür sünbül üstünde

Segâh Araban Beste – Hilâl ebrûsu yârin anberîn tuğra mıdır bilmem

Segâh Şarkı – Kızarmış ruhlerin cânâ zihî gülzâre dönmüştür

Sûzinâk Methiye – Ey velînîmet-i âlî-nijâd

Sûzinâk Methiye – Ey veliyyü’n-nîmet-i bî-minnetim

Sûzinâk Şarkı – Ahû bakışlım ey dil-pesendim

Sûzinâk Şarkı – Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab

Sûzinâk Şarkı – Bir perî-rû sevmişim nevrestedir

Şerefnümâ Ağır Semâi – Bir mâh-ı revnâk vâbestesiyim

Şevkefzâ Peşrev

Şevkefzâ Şarkı – Bir güzelin tûtî-i hoş-gû’suna

 

NEYZEN TEVFİK KOLAYLI

Nihâvend Saz Semaisi

 

NEYZEN HALİL CAN

Beyâti Bûselik Peşrev

Hisar Bûselik Peşrev

 

GAVSİ BAYKARA

Hüseyni Peşrev

Sazkâr Saz Semaisi

Sûzinâk Şarkı – Bin gülle bahar etmedesin hayli zamandır

Sûzinâk Şarkı – Dokunma kalbime zirâ çok incedir kırılır

Kürdilihicazkâr Şarkı – Sensiz bu hayat olsa da cennet yine tatsız

 

SÜLEYMAN ERGÜNER

Beyâti Niyaz Peşrev

Dilkeşide Saz Semaisi

Sabâ Saz Semaisi

Segâh Saz Semaisi

 

ULVİ ERGÜNER

Beyâti Araban Peşrev

Beyâti Araban Saz Semaisi

 

ERDOĞAN KÖROĞLU

Acemaşiran Şarkı (Dalga dalga saçını omzuna dökme yine )-KAPTANIN KIZI

Mâhur Şarkı ( Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır)

Acemaşiran Şarkı ( Hisar)

 

RAHMİ BEY

Beyâti Araban Şarkı – Bakıp ruhsârına âh eylemiştim

Beyâti Araban Şarkı – Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n’eyleyim

Beyâti Araban Şarkı -Bana n’oldu değişti şimdi hâlim

Beyâti Araban Şarkı -Bana seyrân-ı cemâlindir emel

Beyâti Şarkı – Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok

Hicaz Şarkı – Akşam erdi yine sular karardı

Hisar Bûselik Şarkı – Bir nev-civânsın şûh-i cihansın

Hüseyni Şarkı – Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın

Isfahan Şarkı – Etme beyhûde figan vazgeç gönül

Kürdilihicazkâr Şarkı – Ey mutrib-i zevk âşina

Kürdilihicazkâr Şarkı – Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân

Kürdilihicazkâr Şarkı – Sana ey cânımın cânı efendim

Kürdilihicazkâr Şarkı – Söyle ey mutrib-i nâzende-edâ

Mâhur Şarkı – Esîr ettin beni ey dil pesendim

Mâhur Şarkı – O gülün geçti güzellik çağı

Mâhur Şarkı – Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna

Muhayyer Şarkı – Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin

Muhayyer Şarkı – Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım

Müstear Şarkı – Gel ey sâkî şarabı tâzelendir

Nihâvend Şarkı – Saçlarına bağlanalı ey perî

Nihâvend Şarkı – Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını

Rast Şarkı – Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim

Segâh Şarkı – Gönlümün neş’esi aşkınladır ey mihr-i tarab

Segâh Şarkı – İltifatınla senin pür neş’edir cam-ı hayat

Sûzinâk Şarkı – Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te’sir

Sûzinâk Şarkı – Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım

Şedaraban Şarkı – Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan

Şehnâz Şarkı – Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz

Şevkefzâ Şarkı – Ey gül-i nev-bahar-ı ân

Tâhir Bûselik Şarkı – Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ

Uşşak Şarkı – Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım

Yegâh Şarkı – Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân

 

HÂFIZ ŞEYDÂ ABDÜRRAHİM DEDE

Nihavend-i Kebir Beste ( Bağda meyler içilir, nâleler eyler neyler)

Rast Yürük Semai ( Bir yüzden idi yar ile uslûp-ı muhabbet)

Nihâvend-i Kebir Ağır Semai ( Dil- i aşüftemiz şimdi yine bir nev civân ister)

Hüzzam Kâr-ı Natık ( Evvela başla Hüzzam’a sonra varalım segâh’a)

Rehâvi Beste ( Zannetme benim gibi sana bende bulursun)

 

ALİ RIZA BEY

Rehâvi Ağır Semai ( Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde)

Rehâvi Şarkı ( Aldım aklım naz ile bir dilberin nazzâresi)

Segâh Araban Beste ( Âşıka cevr-i cefâdan ne alırsın bilmem)

Hüzzam İlâhi ( Resûl-i müctebâ nesli Rıfai Seyyid Ahmed’dir)

Dilkeşhâveran İlâhi ( Yandıklarım şam-ü seher senden midir benden midir? )

Tebriz Beste ( Gülistan-ı şehr-i hüsnün vasf ederken)

 

SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM

Arazbar Peşrev

Arazbar Saz Semaisi

Arazbar Zemzeme Saz Semaisi

Büzrük Peşrevi

Canfezâ Saz semaisi

Dilnevâz Peşrev

Dilnevâz Saz Semaisi

Eviç Bûselik Peşrev

Eviç Bûselik Saz Semaisi

Eviç Kürdi Peşrev

Eviç Kürdi Saz Semaisi

Hicaz Rûmi Peşrev

Hicaz Rûmi Saz Semaisi

Hicaz Saz Semaisi

Hüseyni Peşrev

Hüseyni Saz Semaisi

Isfahanek Peşrev

Isfahanek Saz Semaisi

Pesendide Peşrev

Pesendide Saz Semaisi

Rast Peşrev

Rast Saz Semaisi

Rast Saz Semaisi (Benefşezar)

Sabâ Aşiran Peşrev

Sabâ Aşiran Saz Semaisi

Sabâ Saz Semaisi

Sûzidil Peşrev

Sûzidil Saz Semaisi

Sûzidilâra Peşrev

Sûzidilâra Peşrev (Ayin Peşrevi)

Sûzidilâra Mevlevi Ayini

Sûzidilâra Saz Semaisi

Şevkütarab Peşrev

Şevkütarab Saz Semaisi

Tarz-ı Cihan Peşrev

Tarz-ı Cihan Saz Semaisi

Uşşak Peşrev

Vech-i Şehnâz Saz Semaisi

 

GİRİFTZEN ÂSIM BEY

Beyâti Araban Şarkı – Tatlıdır şi’r ü şekerden sohbeti

Ferahnâk Şarkı – Bir levendâne kesim âşûb-i can

Hicaz Şarkı – Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı

Hicaz Şarkı – Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine

Hicaz Şarkı – Göreli gül yüzünü a canım

Hicaz Şarkı – Güzelim gözlüğünü çeşmine tak

Hicaz Şarkı – Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz

Hicaz Şarkı – Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi

Hicazkâr Şarkı – Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var

Hüseyni Peşrev

Hüseyni Şarkı – Dil verelden ey yüzü mâhım sana

Hüseyni Şarkı – Kimse bilmez hâlimi canım yanar

Hüseyni Şarkı – Şimdi oldum âleme ibret-nümâ

Hüzzam Peşrev

Hüzzam Şarkı – Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin

Hüzzam Şarkı – Sâkî yetiş imdâda gel

Mâhur Şarkı – Acırım âşık olup da yanana

Nihâvend Şarkı – Açtı firkat yâreler dilde perî

Rast Peşrev

Rast Şarkı – Cüdâ düştü gözümden gül-izârın

Rast Şarkı – Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi

Rast Şarkı – Ser-tâ-kadem ey penbe ten

Sabâ Peşrev

Sûzinâk Şarkı – Hayli demdir görmedim cânânımı

Uşşak Şarkı – Cânâ rakibi handân edersin

Uşşak Şarkı – Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım

 

HACI FÂİK BEY

Acem Ağır Semâi –ü Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir

Acemaşiren İlâhi – Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’an

Arazbar Şarkı – Dönmem ahdımdan efendim söylerim

Bestenigâr Ağır Semâi – Garib dağlarda kaldım ben

Bestenigâr Beste – Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin

Bestenigâr Beste – Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim

Bestenigâr Şarkı – Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl

Bestenigâr Şarkı – Söyle n’ettim ben sana zâlim felek

Bestenigâr Şarkı – Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı

Bestenigâr Yürük Semâi – Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var

Dügâh Kâr – Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim

Dügâh Şarkı – Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız

Dügâh Şarkı – Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır

Dügâh Şarkı – Dil derd ü mihnet çekmekte her an

Dügâh Şarkı – Figanın aksi doldurdu cihânı

Dügâh Şarkı – Görmüş mü mislin âyâ zamâne

Dügâh Şarkı – Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri

Dügâh Şarkı – Sünbül-i zülfün döküp gerdânına

Evcâra Şarkı – Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan

Evcâra Şarkı – Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu

Eviç Tevşih – Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni

Gerdâniye Ağır Semâi – Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ

Gerdâniye Beste – Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım

Gerdâniye beste – Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler

Gerdâniye Şarkı – Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi

Gerdâniye Şarkı – Firâkın sînemi dağlar

Gerdâniye Şarkı – Sevdiğim’çün seni ey serv-i semen

Gerdâniye Yürük Semâi – Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var

Gülizâr Şarkı – Mecnûn gibi ben dağlar gezerken

Hicaz Ağır Semâi – Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın

Hicaz Şarkı – Alemde ey serv-i semen

Hicaz Şarkı – Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Hicaz Şarkı – Benim hâlim firâkınla yamandır

Hicaz Şarkı – Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân

Hicaz Şarkı – Gönlümü mir’at-ı hüsnün seyri hayran eyledi

Hicaz Şarkı – Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül

Hicaz Şarkı – Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı

Hicaz Şarkı – Saçtı ateş sîneme bir çeşm-i âfet bakışı

Hicazkâr Şarkı – Sâkıyâ sun bâde-i lâ’lin bana

Hicazkâr Şarkı – Var uzak ol çeşm-i giryânımdan ey çerh-i denî

Hicazkâr Şarkı – Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım

Hüseyni Şarkı – Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma

Hüseyni Şarkı – Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır

Hüseyni Şarkı -N’eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr

Hüzzam Ağır semâi – Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle

Hüzzam İlâhi – Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ

Hüzzam İlâhi – Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ

Hüzzam Şarkı – Bir nev-civânın hüsn-i cemâli

Hüzzam Şarkı – Bugün ey meh senin ile gidelim

Hüzzam Şarkı – Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana(çeşmin/hicrin) neler etti

Hüzzam Şarkı – Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem

Hüzzam Tevşih – Menbâ-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa

Karcığar Şarkı – Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın

Kûçek Ağır Semâi – Gel ey sâkî ki kesbetsin kudûmundan tarab meclis

Kûçek Beste – Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana

Kûçek Beste – Gel ey sabâ yine ol gül-izârdan ne haber

Kûçek Yürük Semâi – Ol Yusuf-i sânî ki güzeller güzelidir

Kürdi Ağır semâi – Güzelsin bî-bedelsin nâz-perversin dil-ârâsın

Kürdilihicazkâr Şarkı – Aksaray’dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor

Kürdilihicazkâr Şarkı – Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır

Mâhur İlâhi – Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa

Mâhur Şarkı – Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb

Muayyer Ağır Semâi – Mest etti beni şimdicek ol nâz ü edâlar

Muhayyer Sünbüle Ağır Semâi – Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep

Muhayyer Sünbüle Beste – Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kâkül

Muhayyer Sünbüle Beste – Sana bu cân ü dili verdim ey şeh-i vâlâ

Muhayyer Sünbüle Yürük Semâi – – Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir

Muhayyer Şarkı – Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına

Muhayyer Şarkı – Gönül aşk ateşi yelpâzelendi

Muhayyer Şarkı – Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli

Nihâvend Ağır Semâi – Ne hâl oldu bana şimdi nedir bu derdime çâre

Nihâvend beste – Visâl-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş

Nihâvend Fantezi – Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..)

Nihâvend Kâr – Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma

Nihâvend Şarkı – Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..)

Nihâvend Şarkı – Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim

Nihâvend Şarkı – Nâ-murâdım tâli’im âvâredir

Nihâvend Şarkı – Seng-i sitemle gönlüm şikeste

Nihâvend Şarkı – Sevdi gönlüm ey melek-haslet seni

Nihâvend Şarkı – Şerh edeyim hâl-i dili yek-be-yek

Nihâvend Şarkı – Ümîdim kalmadı cânâ nedir bu gönlüme çâre

Nühüft Şarkı – Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına

Rast Şarkı – Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım

Rast Şarkı – Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr

Rast Şarkı – Levm eder tâ haşredek gönlüm bana

Rast Şarkı – Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım

Sabâ Şarkı – Lebin derdiyle al kana boyandım

Sabâ Şarkı – Uyanmaz ol güzel hayli zamandır

Sabâ Şugl – Cüd bi lütfek yâ ilâhi mencehû zadün kalil

Segâh Şarkı – Artık kalmadı sabr ü karar

Segâh Şarkı – Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet

Segâh Şarkı – Küçüksün gerçi nevreste fidansın

Segâh Şarkı – Lûtf edip teşrife rağbet eyledin

Segâh Şarkı – Zincir-i aşkın dil bestesiyim

Sûzidil Şarkı – Fedâ etme beni ey meh-cebînim

Sûzinâk Şarkı – Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede

Sûzinâk Şarkı – Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin

Sûzinak Şarkı – İltifatın eyledi ihyâ beni

Sûzinâk Şarkı – Kuzucağım ne kaçarsın benden

Sûzinâk Şarkı – Pek merak oldu bana ey sîm-ten

Şerefnümâ Beste – Ey şehenşâh-ı cihan âmâde-i ihsânınım

Şerefnümâ Beste – Sâyesinde olmasın mı askerîler ser-bülend

Tâhir Bûselik Ağır Semâi – Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdir

Tâhir Bûselik Beste – Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben

Tahir Bûselik Beste – Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar

Tâhir Bûselik Yürük Semâi – Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım

Tarz-ı Cedid Beste – Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim

Uşşak İlâhi – Nefse uyup râh-ı Hak’dan taşra çıkmak yol mudur

Uşşak İlâhi – Sivâdan kalbini pâk et gönül mir’at-i Rahmandır

Uşşak Şarkı – Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb

Yegâh Şarkı – Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok

Yegâh Şarkı – İşte erdik nev-bahâre

Yegâh Şarkı – Ne yapsam n’eylesem bu hâl-i zâre

Yegâh Şarkı – Yâre aç ey dil derûnum yâresin

Zâvil Beste – Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi

Zâvil Kâr – Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan

Zâvil Kâr – İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör

Zâvil Şarkı – Ayrılık düştü dil-i nâlânıma

Zâvil Şarkı – Şem’-i hüsn-i ânına ey mehlika

 

BOLAHENK NÛRİ BEY

Acem Aşîran İlâhi (Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure)

Acem Aşîran Şarkı (Misli yok bir şûha oldum müptelâ)

Beyâti Ağır Semâi (Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin)

Beyâti Beste (Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem)

Beyâti Beste (Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış)

Beyâti Kâr (Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden)

Beyâti Yürük Semâi (Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler)

Dügâh İlâhi (Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar)

Dügâh Şarkı (Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim)

Dügâh Şarkı (Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi)

Ferahnâk Şarkı (Bahar oldu açtı güller)

Ferahnâk Şarkı (Nevrûze erdin ey gönül)

Ferahnâk Şarkı (Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana)

Hicaz Kâr (Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed)

Hicaz Kâr (Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma)

Hicazkâr Ağır Semâi (Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin)

Hicazkâr Beste (Câna te’sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin)

Hicazkâr Yürük Semâi (Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr)

Hüseynî Beste (Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre)

Hüseynî İlâhi (Kurretü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn)

Hüseynî Şarkı (Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem)

Karcığar Peşrev

Mâhûr Şarkı (Yâre açtı tiğ-i hicrânın dile ey işvebâz)

Nihâvend Ağır Semâi (O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem)

Nihâvend Beste (Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi)

Nihâvend Beste (Şimdi düştü gönlümüz bir âfetin sevdâsına)

Nihâvend Şarkı (Eyliyor dâim beni ezvâk-ı hüznüm neş’eyâb)

Nihâvend Yürük Semâi (Gönlümdeki aşkın gibi bir hem-demimiz var)

Rast Şarkı (Mâilim bir nazlı yâre)

Uşşâk Şarkı (Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler)

Uşşâk Şarkı (Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe)

Yegâh Şarkı (Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına)

 

HAMÂMİZÂDE İSMÂİL DEDE EFENDİ

Acamaşiran Yürük Semâi – Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ

Acemaşiran Ağır Semâi – Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim

Acemaşiran Beste – Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör

Acemaşiran Şarkı – Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ

Acemaşiran Şarkı – Oldu gönül üftâde

Acemkürdi Şarkı – Bir güzele bende gönül

Araban Bûselik Şarkı – Sevdim seni yosma fidan

Arazbar Beste – Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır

Arazbar İlâhi – Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne

Arazbar Yürük Semâi – Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez

Beste Isfâhan Şarkı – Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var

Beste Isfâhan Şarkı – Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler

Bestenigâr Ağır Semâi – Men bende şüdem bende şüdem

Bestenigâr Beste – Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim

Bestenigâr Beste – Ey kıble-i ikbâl-i cihan

Bestenigâr İlâhi – Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım

Bestenigâr Mevlevi Ayini

Bestenigâr Peşrev

Bestenigâr Şarkı – Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum

Bestenigâr Şarkı – Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile

Bestenigâr Şarkı – Pek nâziktir ince belin

Beyâti Araban Şarkı – Aklın alır âşıkların del’eyler

Beyâti Araban Şarkı – Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın

Beyâti Araban Şarkı – Canımı aşka salmışım

Beyâti Beste – Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde

Beyâti Şarkı – Ağlatma beni incitme aman

Beyâti Şarkı – Bir bî-bedel şûh-i cihan

Beyâti Şarkı – Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem

Beyâti Şarkı – Her dem edip meyl-i cefâ

Beyâti Şarkı – Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi

Beyâti Şarkı – Müptelâyım ey gül-i rânâ sana

Beyâti Şarkı – Nice bir aşkınla feryâd edeyim

Bûselik Beste – Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret

Bûselik Kâr – Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay

Bûselik Şarkı – Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti

Bûselik Şarkı – Zülfündedir benim baht-ı siyâhım

Bûselik Yürük semâi – Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret

Evcâra Şarkı – Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika

Evcâra Şarkı – Geçen hafta kayıkla ben geçerken

Evcâra Şarkı – Gel ey güzeller serveri

Evcâra Şarkı – Hüsnüne mâil gönlüm ezelden

Eviç Bûselik Ağır Semâi – Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım

Eviç Bûselik Beste – Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm

Eviç Bûselik Beste – Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören

Eviç Bûselik Yürük Semâi – Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni

Eviç Şarkı – Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ

Eviç Şarkı – Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde

Eviç Şarkı – Sevdim bir gonca-i rânâ

Eviç Şarkı – Söyleyin ol nev-civâne

Ferahfezâ Ağır Semâi – Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna

Ferahfezâ Beste – Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti

Ferahfezâ Kâr – Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay

Ferahfezâ Mevlevi Ayini

Ferahfezâ Peşrev

Ferahfezâ Şarkı – Bir verd-i rânâ ettim temâşâ

Ferahfezâ Şarkı – Bülbül-i hoş-nevâ

Ferahfezâ Şarkı – El benim’çün seni sarmış biliyor

Ferahfezâ Yürük Semâi – Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim

Ferahnâk Ağır Semâi – Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır

Ferahnâk Beste – Figan eder yine bülbül bahar görmüştür

Ferahnâk Şarkı – Beğendim seni efendim geçmem asla ben

Ferahnâk Şarkı – Ben müptelâ oldum sana

Ferahnâk Şarkı – Senin’çün ey şeh-i hûbân

Gülizâr Şarkı – Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd

Gülizar Şarkı – Nazlı nazlı sekip gider

Gülizar Şarkı – Rehâ bulmadım zülfün telinden

Gülizar Şarkı – Sular gibi çağlarım ben

Hicaz Beste – Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni

Hicaz Beste – O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek

Hicaz Bûselik Ağır Semâi – Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet

Hicaz Bûselik Beste – Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir

Hicaz Bûselik Beste – Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin

Hicaz Bûselik Yürük Semâi – Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun

Hicaz Durak – Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil

Hicaz Hûmayun Ağır Semâi – Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi

Hicaz İlâhi – Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl (Şehitlerin ser çeşmesi)

Hicaz İlâhi – Şehitlerin ser çeşmesi(Eyâ âlemlerin şâhı)

Hicaz Köçekçe – Baharın zamânı geldi a canım

Hicaz Köçekçe – Bir sevdâ geldi başıma

Hicaz Köçekçe – Güzel gel aklımı aldın

Hicaz Köçekçe – Yine yeşillendi dağlar çemeni

Hicaz Şarkı – Aşkınla ben ey nâzenîn

Hicaz Şarkı – Ben bilmedim bana n’oldu

Hicaz Şarkı – Çoktur gönülde dağ-ı melâlim

Hicaz Şarkı – Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ

Hicaz Şarkı – İndim yârin bahçesine gülden geçilmez

Hicaz Şarkı – Mah yüzüne âşıkanım

Hicaz Şarkı – Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr

Hicaz Şarkı – Şu karşıki dağda bir yeşil çadır

Hicaz Şarkı – Tırmana tırmana çıktım yapıdan

Hicaz Şarkı – Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım

Hicaz Şarkı – Yine n’oldu sana nevreste fidanım

Hicaz Yürük Semâi – Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ

Hisar Bûselik Ağır Semâi – Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü

Hisar Bûselik Beste – Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm

Hisar Bûselik Kârçe – Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd

Hisar Bûselik Yürük Semâi – Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü

Hisar Şark ı- A zâlim kanıma girdin

Hisar Yürük Semâi – Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür

Hüseyni Aşiran Şarkı – Bir dilberi sevip bilmezem n’oldum

Hüseyniş Aşiran Şarkı – Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım)

Hüzzam Beste – Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine

Hüzzam Şarkı – Bu dil düştü sana yârim âh bu dem

Hüzzam Şarkı – Derdimin dermânı sensin ey perî

Hüzzam Şarkı – Ey gül-i bağ-ı edâ

Hüzzam Şarkı – Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma

Hüzzam Yürük Semâi – Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül

Irak Ağır Semâi – Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded

Irak Beste – Bir âh ile ol gonce-fem’e hâlin ıyân et

Irak Beste – Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen

Irak Şarkı – Hüsnün gibi ey bî-vefâ

Irak Şarkı – N’ettim sana ben bî-vefâ zâlim

Irak Yürük Semâi – Hasretle temam “nal”e döndüm sensiz

Isfâhan Ağır Semâi – Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden

Isfâhan İlâhi – Yandım yakıldım ben nar-ı aşka

Isfâhan Şarkı – Âşık olalı sen yâre gönül

Isfâhan Yürük Semâi – Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir

Karcığar Köçekçe – Girdi gönül aşk yoluna

Karcığar Köçekçe – İki de turnam gelir allı kareli

Karcığar Şarkı – Gül açıl gel aslı ne durgunluğun

Karcığar Şarkı – Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi

Mâhur Beste – Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti

Mâhur Şarkı – Gör n’itti cânâ firkatin

Mâhur Şarkı – Gördüm bugün cânânı dil

Mâhur Şarkı – Sana lâyık mı ey gül-ten

Mâhur Yürük Semâi – Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü

Mâye Beste – Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil

Mâye Şarkı – Firkatin hâlim perîşân etti gel

Mâye Şarkı – Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden

Muhayyer Şarkı – Ben sana âşık değilim

Muhayyer Şarkı – Sevdiceğim âşıkını ağlatır

Müstear Şarkı – Gönlümü bend etti ol mâh

Nevâ Ağır Semâi – Ey gonce-i bağ-ı cihan v’ey ziynet-i destâr-i cân

Nevâ Beste – Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür

Nevâ Mevlevi Ayini

Nevâ Şarkı – Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın

Nevâ Şarkı – Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ

Nevâ Şarkı – Müşkil oldu sûzişim etmek nihan

Nevâ Yürük Semâi – Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle

Neveser Beste – Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün

Neveser Yürük Semâi – Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir

Nihâvend-i Kebir Yürük Semâi – Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım

Nikriz İlâhi – Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri

Nişâbürek Ağır Semâi – Gâhî ki eder turrası dâmânını çide

Nühüft Şarkı – Bend oldu dil bir şûh-i cihâne

Nühüft Şarkı – Ey serv-i nâz-ı nevresim

Nühüft Şarkı – Kasdı o şuhun yine âzâre mi

Pesendide Yürük Semâi – Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr

Rast Kâr – Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV)

Rast Kâr-ı Natık – Rast getirip fend ile seyretti hümâyı

Rast Şarkı – Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin

Rast Şarkı – Dil bir güzele meyl etti hele

Rast Şarkı – Gördükçe ben ey meh-cemâl

Rast Şarkı – Görsem seni doyunca

Rast Şarkı – Mahmûr gözün gâyet güzel

Rast Şarkı – Üfâdenem ey bî-vefâ

Rast Şarkı – Yine âhlar etti peydâ

Rast Şarkı – Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü

Rast Şarkı – Yüzündür cihanı münevver eden

Rast-ı Cedid Beste – Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn eder

Rast-ı Cedid Yürük Semâi – Oynar yürek terennüm-i çeng ü çegâneden

Rehâvi Şarkı – Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem

Sabâ Beste – Eflâke çıkarsa yeridir her gece âhım

Sabâ Bûselik Ağır Semâi – Reng-i ruh-i gülzârı tebâh eyledi bülbül

Sabâ Bûselik Beste – O nahl-i bağ-ı letâfet aman aman geliyor

Sabâ Bûselik Beste – Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir bana

Sabâ Bûselik Şarkı – Sahbâyı doldur sâkıyâ peymâneden peymâneye

Sabâ Bûselik Yürük Semâi – Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım

Sabâ İlâhi – Olmayıcak senden atâ kul n’eylesin yâ Rabbenâ

Sabâ Şarkı – Bana gayrı karışma barış ister barışma

Sabâ Şarkı – Gel güzelim gülistâne güle gel

Sabâ Şarkı – Gûş eyle gel bülbülleri

Sabâ Şarkı – Küçücükten bir yâr sevdim ezelî

Sultânıyegâh Ağır Semâi – Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın

Sultânıyegâh Beste – Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ’mûr

Sultânıyegâh Beste – Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür

Sultânıyegâh Yürük Semâi – Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım(rûh-i revânım)

Sûzidil İlâhi – Ey derde dermân dermânım Allah

Sûzidil İlâhi – Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını

Sûzidil Methiye – Ey padişâhım şâd ol efendim

Sûzinâk Ağır Semâi – Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin

Sûzinâk Beste – Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ

Sûzinâk İlâhi – Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin

Sûzinâk Yürük Semâi – Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim

Şedaraban Şarkı – Gözümden gönlümden hayâli gitmez

Şehnaz Beste – Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn

Şehnâz Beste – Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim

Şehnâz Bûselik Beste – Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle

Şehnâz Bûselik Şarkı – Ben müptelâ oldum sana

Şehnâz İlâhi – Yürük değirmenler gibi dönerler

Şehnâz Şarkı – Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş

Şehnâz Şarkı – Gönül durmaz su gibi çağlar

Şehnâz Şarkı – Sana ey cânımın cânı efendim

Şehnâz Yürük Semâi – Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi

Şevkefzâ Beste – Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına

Şevkefzâ Yürük Semâi – Ser-i zülf-i anberînin yüzüne nikab edersin

Şevkütarab Mevlevi Ayini

Şevkütarab Peşrevi

Tâhir Bûselik Şarkı – Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin

Tarz-ı Cedid Ağır Semâi – Ben bendesiyem bendesiyem

Tarz-ı Cedid Beste – İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu dem

Tarz-ı Cedid Yürük Semâi – Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdır

Uşşak Beste – Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine

Uşşak Şarkı – Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler

Uşşak Şarkı – Gitti de gelmeyiverdi

Uşşak Şarkı – Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar